Miksi Nestlé käyttää palmuöljyä tuotteissaan?

Nestlé ei ole merkittävä palmuöljyn käyttäjä - ostamme noin 0,7 % maailman palmuöljystä. Nestlé on sitoutunut käyttämään vastuullisesti tuotettua palmuöljyä metsien suojelemiseksi.

Nestlé on sitoutunut käyttämään vuoteen 2023 mennessä tuotannossaan vain RSPO-sertifioitua palmuöljyä. Lisäksi Nestlé teki metsäkadon vastaisen sitoumuksensa vuonna 2010. Sitoumuksen tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön tuotteet lakkaavat aiheuttamasta metsäkatoa vuoteen 2020 mennessä. Nestlén maataloustuotteista jo 77 % tuotetaan metsiä hävittämättä (tilanne toukokuussa 2019). Saavutettu taso on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti hankintaketjua, joka ei aiheuta lainkaan metsäkatoa.

Tavoitteen saavuttamiseksi sekä metsäkatoriskien ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi Nestlé on työskennellyt muun muassa Airbusin, Earthworm Foundationin ja Starlingin kanssa. Starling-satelliittipalvelun avulla Nestlén maailmanlaajuista palmuöljyn tuotantoketjua voidaan valvoa avaruudesta käsin. Huipputeknologia kertoo, missä metsäkatoa tapahtuu – sekä sen, mikä ja ketkä sitä aiheuttavat. Nestlé jatkaa työtään alihankkijoiden kanssa metsäkatoa ehkäisevän sitoumuksensa toteuttamiseksi nopeutetusti. Nestlé on erityisesti tunnistanut tarpeen toimia yhdessä pienviljelijöiden kanssa metsäkadon torjumiseksi. Nestlén päämääränä on varmistaa hankintaketjujensa kestävyys – huomioiden samalla ihmisten oikeus elinkeinonsa kehittämiseen. 

Pienviljelijöillä tärkeä rooli palmuöljyn tuotannossa

Pienviljelijöiden osuus globaalista palmuöljytuotannosta on noin 40 % eli heillä on merkittävä rooli osana palmuöljyn arvoketjua. Nestlé tekee yhteistyötä Earthworm Foundationin (entinen Forest Trust) kanssa vahvistaakseen pienviljelijöiden valmiuksia sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja lisätäkseen heidän vastuullisen palmuöljytuotannon osaamistaan. Yhteistyötä tehdään seitsemässä projektissa osana Earthworm Foundationin Rurality-ohjelmaa Indonesiassa, Malesiassa, Ghanassa, Norsunluurannikolla, Ecuadorissa, Brasiliassa ja Perussa.

Projektien tavoitteena on tuottaa arvoa kaikille arvoketjun toimijoille: pienviljelijöille, puristamoille, välittäjille, toimittajille ja Nestlélle. Kohteesta riippuen projekteissa keskitytään tehokkuuteen, omavaraisuuteen, viljelyn monipuolistamiseen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin.

Nestlé on myös mukana rahoittamassa WISSH-nimistä projektia Hondurasissa yhteistyössä yhtiön palmuöljytoimittajan Wilmarin kanssa. Projektissa on mukana 5 000 pienviljelijää.

Nestlén palmuöljyhankinta painottuu Kaakkois-Aasiaan

Nestlé hankkii palmuöljyä etenkin Malesiasta ja Indonesiasta, mutta myös Latinalaisesta Amerikasta ja Länsi-Afrikasta.

Tuoteryhmäkohtaiset vaatimuksemme edellyttävät, että toimittajiemme palmuöljyhankinnat täyttävät seuraavat ehdot:

  • Palmuöljyn tuotannossa noudatetaan paikallisia lakeja ja määräyksiä.
  • Palmuöljy ei ole peräisin viljelmiltä, jotka on perustettu 31.12.2015 jälkeen raivatuille luonnonmetsäalueille.
  • Paikallisten ja alkuperäiskansojen yhteisöjen vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus -periaatetta (FPIC, Free, Prior & Informed Consent) kunnioitetaan.
  • Paljon hiiltä sitovat maa-alueet (high carbon stock lands) suojellaan.
  • Suoalueet suojellaan.
  • Noudatetaan RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) periaatteita ja ehtoja, joiden tarkoituksena on edistää kestävää palmuöljyn tuotantoa ja käyttöä.

Nestlén vastuullisen hankinnan periaate Nestlé Responsible Sourcing Standard sisältää yksiselitteiset periaatteet turvealueiden ja paljon hiiltä sitovien alueiden suojelemiseksi. Tällaisilla alueilla on keskeinen rooli metsäkadon ehkäisyssä. Periaate pyrkii myös ehkäisemään yhteisöjen välisiä konflikteja, jotka koskevat maaoikeuksia ja -hankintoja.

Hankintaketjun läpinäkyvyys ja jäljitettävyys

Nestlé haluaa olla mahdollisimman läpinäkyvä palmuöljyn hankintansa osalta. Siksi yhtiö on julkaissut listan sekä ensimmäisen vaiheen palmuöljytoimittajistaan (ns. Tier 1) että kauempana toimitusketjussa olevista, yhtiölle palmuöljyä toimittavista puristamoista. Puristamot on listattu maittain. Näiden toimittajien ja puristamoiden osuus Nestlén vuosittaisesta palmuöljyhankinnasta on 91 %.

Lisätietoja palmuöljyn hankintaketjusta ja Nestlén toimenpiteistä palmuöljyn vastuullisuuden varmistamiseksi voit lukea Nestlén kansainvälisiltä sivuilta.